תנאי שימוש

(תאריך 7.4.2024)

גרסה 1.0

 

אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתר אשר מציע לקהל הגולשים מידע ראשוני, שירותים לליווי מקצועי בתחום רכישת נדל”ן (להלן: “האתר”) אשר מופעל על ידי יהב שפינרד – “קפטן אינווסט” ו/או מי מטעמו (להלן: “המפעיל“).

תוכן ו/או מידע“- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם) לרבות תכני האתר, סרטוני קורס האונליין (בין אם מוקלטים ובין אם לא), הסברים, המחשות, שירותים מוצעים, פודקסטים וראיונות שונים, וובינרים, הרצאות, מפרט וזהות אנשי מקצוע נותני וספקי שירות, דיאגרמות, יכולות, שיטות עבודה, כלים, מודלים, חומרי עזר, תהליכים, אסטרטגיות, טקסטים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, עיצובים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, סרטונים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

משתמש“- אדם פרטי מעל גיל 18 אשר נמצא במדינת ישראל ואשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו, בין אם רוכש איזה משירותים המוצעים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו, באתר ובין אם מחוצה לו, ובין אם לא רוכש אותם כלל.

 1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: “תנאי השימוש“) המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שהנך מעל גיל 18, כי קראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.
 5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן (כולם או חלקם) אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.
 7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות מפרט והיקף השירותים המקצועיים, עריכת ו/או הוספה ו/או הסרת תכנים באתר ו/או כלים/תכנים מקצועיים כלשהם, עיצוב, נראות, המידע בו, ביצוע הנחות/הטבות, מבצעים, כפי שימצא לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. התכנים באתר מוצגים לך ומסופקים כמו שהם ((“As is” ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לרבות לא לזמינות שירותי האתר 24/7 ללא תקלות/”נפילות”/זמינות רצופה (אך כמובן ייעשה כל הניתן לשם זמינותו הרציפה ותקינותו), למהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו לרבות למהימנות ודיוק התכנים, הכל כמפורט בהרחבה להלן. הנך מצהיר כי כל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצרכים אישיים ופרטיים שלך.
 9. המפעיל ו/או מי מטעמו משקיע מאמצים רבים על מנת שתכני האתר יהיו איכותיים, עדכניים ומהימנים, עד כמה שניתן. יחד עם זאת, מצהיר המשתמש כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לטעויות ו/או למהימנות התכנים ו/או ליקויים ו/או לשלמות התכנים ו/או לדיוקם ו/או לנכונותם ו/או לאימותם ו/או טעויות כלשהן ו/או לחלקיות המידע/התכנים הקשורים בתוכן ובמידע המופיע באתר והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 10. המפעיל ו/או מורשה מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מורשה מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בתכני האתר (במלואם או בחלקם) ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.
 1. הנך רשאי להשתמש באתר ולצפות בתכניו בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר רק לשימושך הפרטי והאישי בלבד אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או ממי מטעמו.
 2. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר לרבות בסרטונים, במידע, בתכנים, בתמונות, בסרטונים, בפודקסטים, בעיצובים, בהנפשות, בהדמיות ו/או כל אלמנט אחר המופיע בהם לצורך הפצה, העברה, שכפול, מכירה, יצירת יצירות נגזרות, מתן רישיונות משנה, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות שהוא מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות למפעיל ו/או מי מטעמו כולל צדדי ג’ ששמם אינו בהכרח מוזכר באתר זה.
 3. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת רישום לאתר ו/או בעת השארת פרטים לחזרה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות למסור מידע בנושא זה לכל גורם מתאים ולנקוט נגד גורמים המזינים פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או מתחזה לאחר באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר.
 4. המשתמש מתחייב כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו כי לא יעלה לאתר (ככל והדבר מתאפשר) ו/או ישלח בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דרך האתר לכל גורם שפרטים אודותיו נמצאים באתר שום חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר,כל תוכן שפרסום שלו נאסר על פי הוראות כל דין, תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צדדים שלישיים, כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 1. כבר כאן מודגש ומובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו אינם נושאים בהכרח ברישיון לתיווך ו/או אינם נושאים ברישיונות לייעוץ כלכלי/פיננסי ו/או רישיון לעריכת דין ו/או רישיון לראיית חשבון ו/או לייעוץ מס ו/או לייעוץ משכנתאות.
 2. תכני האתר הנוגעים בתחומים האמורים ו/או כל נושא אחר המוזכר באתר הינם כלליים ואינפורמטיביים בלבד לשם הבנה בסיסית בלבד. למען הסק ספק, מובהר כי ככל ותכני האתר עומדים, במישרין או בעקיפין, בסתירה ו/או בניגוד לכל רגולציה ו/או חוקים ו/או תקנות ו/או הנחיות ו/או דירקטיבות ו/או הנוהג הקשורים בתחום השקעות בנדל”ן, הן בישראל והן מחוצה לה הרי שכלל החוקים הללו הם הקובעים/הגוברים באופן חד משמעי.
 3. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל הפסד, הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש עצמו ו/או לרכושו ו/או של צד ג’ כלשהו עקב הגלישה באתר ו/או עקב צפייה/קריאה של תכני האתר לרבות הסתמכות שלו על התכנים וכל מידע המופיע בו.
 4. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, שיגרם (או עלול להיגרם) למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג’ שהוא לרבות לא לפעולות ו/או מעשים שינקוט המשתמש ו/או מי מטעמו (בעצמו ו/או ע”י כל גורם הפועל בשמו ו/או כלפי/עבור צדדי ג’ כלשהם) לא להצלחות/כשלונות (קטנים כגדולים), לא לביצוע/אי ביצוע בחינה/רכישת נדל”ן, מכל מין וסוג שהוא, תוצאותיהן ו/או השלכותיהן ו/או תשואותיהן, לא ליישום סובייקטיבי של המשתמש ו/או מי מטעמו של תכני האתר (באופן מלא או חלקי) בכל פרק הזמן (במהלך או לאחר תום הצפייה בתכנים) ו/או הימנעות מאותם מעשים/פעולות ותוצאותיהן ו/או השלכותיהן על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, ולא מבטיח בשום צורה (לא במפורש ולא במשתמע) כי המשתמש ירכוש ו/או יקבל ידע חדש ו/או ייחודי ו/או “סודות מקצועיים” ו/או מידע חד משמעי ו/או יקבל מענה לנושא/ים לגביהם חפץ ו/או חשב לקבל מענה טרם חשיפתו למידע/לתכנים באתר ו/או ישיג תוצאה ו/או מטרה ו/או יעד כלשהם (כולם או חלקם), היות והתכנים אינם מיועדים לשום מטרה קונקרטית (כגון: בהכרח רכישה נדל”ן בארץ ובטח לא בחו”ל), השגת מטרה “נדלנ”ית”/כלכלית כלשהי (מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא) ו/או הניסיון להשגתה, קבלת החלטות כלשהן ועוד, ובכך הנך כמשתמש ו/או מי מטעמך מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג’ כלשהו ולא יישא באחריות, במישרין או בעקיפין, בשום מקרה לאובדן כספים ו/או רווחים, כל הפסד שהוא, הוצאה ו/או כל סוג נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.
 5. כל המידע ו/או התוכן באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי או אחר, מכל סוג שהוא, אף אינם מהווים המלצה ו/או הצעה ו/או הנחיה ו/או עידוד לנקוט בפעולה כלשהי ו/או להימנע מעשייתה (כגון רכישה של נכס ספציפי זה או אחר או זכות כלשהי בו (בישראל או בחו”ל), מכל מין וסוג שהוא ו/או רכישה של כל סוג נכס אחר המדובר באתר/בתכניו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ אף לפנות לאנשי מקצוע כאמור בעלי רישיון בכל התחומים הרלוונטיים לרכישת נכס נדל”ן, כגון: עורך דין, רואה חשבון, יועץ משכנתאות, מתווך ועוד.
 6. שמות אנשים, דמויות, תאגידים, יישויות ו/או נתוני דומגאות של עלויות נכסים מכל סוג ו/או נתוני מימון וריביות ו/או כל נתון/מידע אחר המוזכר בתכני האתר (ככל ומוזכרים) הינם לצורך המחשה כללית בלבד ואין בהם כדי להמחיש ו/או להוות נתון ריאלי/עדכני/סופי או אחר ו/או כדי לייצג או לדמות נתונים אמיתיים בהכרח. ככל ויוזכרו בתכני האתר נותני שירותים כלשהם ו/או אנשי מקצוע כלשהם ו/או חברות כלשהן ו/או נתוני נכסים כלשהם הרי שאין בכל אלו כדי להוות עצה ו/או המלצה להתקשרות עימם ו/או מי מטעמם, ו/או היעזרות בהם ו/או שכירת שירותיהם ו/או לביצוע רכישה/מכירה/שכירות ו/או פעולה אחרת כלשהי או הימנעות ממנה בכל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין.
 7. כמו כן, כל המידע ו/או התוכן, המפורסמים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או ליווי מקצועי אישי מבעלי מקצועי/בעלי רישיון מתאים והסמכה מתאימה. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בשום חבות, במישרין או בעקיפין (בכל נקודת זמן שהיא ביחס לעבר, הווה או עתיד) לכל ניסיון של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או עבורו ליישם (או לנסות ליישם) איזה מהנושאים המוזכרים בתוכן האתר (במישרין או בעקיפין) והאחריות הבלעדית והמלאה (בין אם ישירה ובין אם עקיפה), לעניין זה חלה אך ורק על המשתמש והמשתמש לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי לעניין זה.
 8. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: “היפר קישורים“) לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים (ככל שמופיעים באתר), אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם (ככל ומקושרים) לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בהיפר קישורים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, כל הפסד שהוא, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך היפר-קישורים.
 9. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר ו/או הצפייה בתכניו, שיבושים כלשהם, ליקויים או תקלות טכניות כלשהן בהעברת תכני האתר (מכל סיבה שהיא), פעילות לא תקינה ורצופה (24/7) של מערכות האתר ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו) לעניין זה ולא יינתן למשתמש ו/או למי מטעמו כל זיכוי ו/או פיצוי כספי בשל כך. יצוין כי כל האמור לעיל נכון גם לגבי קישורים לאתרים חיצוניים, לפודקסטים, לסרטונים, למאמרים, הרצאות, מסמכים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם לגביהם המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא בכל אחריות שהיא. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס/תכנה מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 10. כמו כן, לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לכל סוג של פריצה של גורמים עוינים למאגרי נתונים (ככל שישנם) ו/או לכל מידע אחר שישמר אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודות המשתמש ו/או ציוד הקצה שלו ו/או כל מידע המקשר בין המידע למשתמש עצמו.
 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו לרבות מלוא המידע ו/או תכני האתר, דיאגרמות, סרטונים, וובינרים, פודקאסטים, הרצאות, מלוא הזכויות על סרטוני קורס האונליין, הסברים, שיטות עבודה, אסטרטגיות, דוגמאות, שיטות, הסברים, ניתוחים, דוגמאות, הדמיות, מסמכים/קבצים הנוגעים לתוכן האתר, הגרפיקה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים (ככל שישנם), שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצובו ונראותו, תכניות, איורים, הדמיות, המידע בו, סימן המסחר של מפעיל האתר (בין אם רשום ובין אם לאו), הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו בלבד ו/או הגורמים עימם הנו משתף פעולה ו/או מקיים קשרים עסקיים בלבד (ככל שיש כאלה) והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972, דיני סימני מסחר במדינות היעד של השותפים העסקיים של המפעיל, חוק העיצובים, תשע”ז-2017, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לעיצובים ולזכויות יוצרים.
 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בתכני האתר), בשיטות, מידע, בתכני הפודקסטים, הסברים, ניתוחים, דוגמאות, בתמונות, בהדמיות, בתכני האתר ו/או בסימן המסחרי לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, לפגום, לערוך, לסלף, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר, למכור או להעביר לצד ג’ כלשהו, לצלם (בכל מכשיר או אמצעי שהוא), לשלוח בדואר או לשנות את המידע ו/או את כל האמור לעיל, מלואם או חלקם, בכל צורה שהיא, ו/או מביצוע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע (או לנסות לפגוע) בתוכן ובערך התכנים ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג’ בעלי הזכויות (ככל שישנם כאלה). כל האמור לעיל נכון גם לכל פעולה, במישרין או בעקיפין שעלולה לפגוע גם בשמו הטוב ובמוניטין של המפעיל ו/או מרצה המפעיל ו/או מי מטעמו והעלולה להביא לפגיעה במפעיל ו/או מי מטעמו, בין אם פגיעה ממונית ובין אם בלתי ממונית. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש בא היא לביצוע פעולה מוגדרת ומוגבלת בלבד והינה צפייה בתכני האתר בלבד.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל והמפעיל ו/או מי מטעמו יתיר למשמתמש הרשאה להעלות ו/או לשתף באתר, תכנים מכל סוג שהוא ו/או קבצים ו/או תמונות ו/או עיצובים ו/או הנפשות ו/או מסמכים ו/או סרטונים ו/או כל סוג של תוכן / קובץ – מצהיר ומתחייב המשתמש כי כלל האלמנטים האמורים שיעלה או ישתף הינם בבעלותו החוקית של המשתמש וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש חוקי ואין מניעה לכך ע”פ הסכם כלשהו עם צדדי ג’ וכי המשתמש אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. בשום שלב לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה באשר לאחריות כלשהי של המפעיל ו/או מי מטעמו לעניין זה, במישרין או בעקיפין. מובהר כי היה והאלמנטים הנ”ל, כולם או חלקם, הינם בבעלות צדדי ג’ כלשהם חלה החובה והאחריות המלאה על המשתמש בלבד לקבל אישורים מתאימים לכך בכתב ובלא אישור מתאים המשתמש הנו הגורם הבלעדי הנושא במלוא האחריות לעניין זה על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים ו/או יחויב המפעיל ו/או מי מטעמו בגין הפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג’ כלשהם מתחייב המשתמש לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן מידי על כל הוצאה ונזק, ישיר או עקיף, במלוא הסכום שייפסק לרבות מלוא ההוצאות (אגרות, שכ”ט עו”ד והוצאות נוספות ככל שיהיו).
 1. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, אובדן הכנסות, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר.
 2. הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס שיגרמו לו במקרה שבו פתחת כנגדו בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) הנוגעים לפעילות האתר וכל עניין הנוגע ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.
 1. המשתמש מאשר כי במקרה ונתן ב”צ’קבוקס” המתאים את הסכמתו לקבל דיוורים הרי שבהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 יכול ויקבל דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות. המשתמש מאשר כי הסכמתו זו תחול עד למועד בו יודיע בכתב ו/או יבצע הסרה יזומה שלו מרשימת התפוצה בדבר רצונו שלא לקבל יותר דוורים כאמור. המשתמש מאשר בזאת כי מידע שיזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי שהוא. באם יבקש המשתמש להסירו מרשימת התפוצה, יעשה זאת בכפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע בתוך זמן סביר. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים.
 1. במקרה של מחלוקת משפטית בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין המשתמש יפנה האחרון אל המפעיל ו/או מי מטעמו בדרך מקובלת בניסיון לפתור את המחלוקת באמצעי ההתקשרות המקובל באתר. הצדדים ינסו ליישב את המחלוקת הרלוונטית באמצעות הידברות. במקרה של חוסר הצלחה בהידברות בין הצדדים המחלוקת תועבר, ככל שמי מהצדדים יבחר לעשות כן, לבית המשפט המוסמך לדון בנושא.
 2. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 3. במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.
 1. המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו באתר זה ו/או פעילותו העסקית לכל צד שלישי שיבחר (לרבות כל תאגיד חדש שיקים ו/או כל תאגיד אליו ימזג/ימכור פעילותו העסקית, ללא חובת ידוע ו/או פרסום כלשהי כלפי המשתמש.

 כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.

 

          הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.