מדיניות פרטיות

(7.4.2024)

גרסא 1.0

 

המפעיל ו/או מי מטעמו מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.

 1. הנך מודע לכך כי בעת שימושך באתר תהיה לך האפשרות להשאיר את פרטיך האישיים לרבות שם, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא”ל לצורך יצירת קשר עמך בעניין מידע / שירות מקצועי שתבקש לקבל. מובהר כי אין במסירת הפרטים האמורים כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן:”החוק”).
 2. הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

פרסום ודיוור ישיר

 1. במקרה וסימנת ב”צ’קבוקס” המתאים בדבר הסכמתך לקבל דיוורים הרי שבהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 יתכן ותקבל המשתמש, מעת לעת, דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של שירותים, הטבות ועוד) שיוכלו להתאים או לעניין אותך (בהתאם לפילוח המידע המצוי אצל המפעיל ו/או מי מטעמו אודותיך).

הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות-התשמ”א, 1981 (להלן: “החוק“) רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוורים ולדרוש בכל עת להסיר את פרטיו ממאגר המידע של המפעיל (ככל שיש כזה) באמצעות כפתור המיועד לכך בהתאם למדיה הרלוונטית ובקשתו תבוצע בהקדם האפשרי בתוך זמן סביר. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל לפעולות ספק מערכת הדיוורים. יובהר ויודגש כי הסרה כזו תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והמפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את המפעיל ו/או מי מטעמו למחוק  נתונים שהצטברו אודות השימוש של משתמש באתר ו/או נתונים שהזין המשתמש באתר, שנועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי.
 2. הנך מודע לכך כי בעת הזנת פרטיך האישיים הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 לקבל דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק (של מוצרים או שירותים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
 3. הנך מצהיר ומאשר כי הפרטים אותם תזין הם פרטיך הנכונים. מובהר כי אינך חייב למסור את הפרטים האמורים.
 4. פרטים אשר תמסור בעת השארת פרטיך ישמרו לצורך חזרה אליך ו/או לצורך תפעול האתר. הנך מסכים ומאשר כי ביחס לפרטים שהנך מזין בעת השארת פרטיך באתר, יתכן כי בעת גלישתך באתר יתכן שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי מסמך זה הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ”ל ובכך מתיר למפעיל ו/או למי מטעמו לשמור נתונים אלו ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות הפרטיות.
 5. ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן שבמכשיר הקצה שלך – האתר עשוי להשתמש ב”עוגיות” (להלן: “cookies“) לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע”י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה-cookies תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך ו/או במכשיר הקצה שלך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע זה במאגריו (בין אם רשומים ובין אם לא רשומים) והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:

  • על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים (מכל סוג) המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ו/או מידע ו/או מפרט תכני האתר. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.
  • לטובת חזרה אליך בנוגע לשירות/תכנים בהם התעניינת ו/או שיפור ומיקוד הצעות למן שירותים מקצועיים ללקוחות, שיווקם ומכירתם וביצוע כל פעולה אחרת באתר בהתאם לצרכיך והעדפותיך לרבות אופן זיהויך כמשתמש חוזר לצורך צפייה חוזרת/משלימה/מתמשכת בתכני האתר ו/או לשם שיווקם ו/או מכירתם ו/או התקשרות למתן שירותים מקצועיים של המפעיל ו/או מי מטעמו.
  • לשם יצירת קשר אתך במידה והמפעיל ו/או מי מטעמו יראה לנכון לעשות כן ו/או ככל ותבקש לחזור אליך בעקבות השארת פרטיך.
  • לשם תפעולו השוטף של האתר ותכניו ו/או פיתוחם העתידי. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם.
  • המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:

   • ככל שהדבר נדרש לצורך מתן שירותים מקצועיים אותם הזמנת מהמפעיל ו/או ממי מטעמו.
   • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליו אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
   • אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג’.
   • בכל מחלוקת שנתגלעה בינך ו/או מי מטעמך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
   • בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודותיך ו/או אודות מי מטעמך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג’.
   • בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו נדרש להעביר את הנתונים לכל גוף ו/או תאגיד אשר מהווה או יהווה חלק מהישות המשפטית שלו לרבות במקרה של המחאת זכויותיו לגוף אחר ו/או מיזוג עם גוף אחר ו/או שותפות ו/או שיתוף פעולה עסקי עם גוף כלשהו ובלבד שגוף / תאגיד הרלוונטי יקבל על עצמו מדיניות פרטיות זו.
  • ככל והאתר מקושר לאתרים חיצוניים באמצעות היפר קישורים, אתרים חיצוניים אלו אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים/פלטפורמות אחרות מחוץ לאתר/פלטפורמה זו – מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ו/או אתר בו הנך גולש.
  • המפעיל ו/או מי מטעמו עושים את המיטב, ככל שניתן, על מנת להשתמש במערכות חדישות ועדכניות לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות אלו עלולות שלא לספק את אבטחה מוחלטת והרמטית. לפיכך, המפעיל ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי המידע ו/או השירות יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע אודות המשתמש המאוחסן אצלו. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש במקרה בו ייחשף מידע אודותיו עקב חדירה לא מורשית למאגרי המפעיל של גורם כלשהו, מישראל ו/או מחו”ל ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינו בשליטת המפעיל ו/או מי מטעמו.
  • ככל והמפעיל ו/או מי מטעמו מנהל או ינהל מאגר מידע במידה והדבר נדרש. כל אדם יהיה רשאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לעיין במידע בעצמו ו/או באמצעות בא כוחו שמינה אותו בכתב לכך אודות המידע המוחזק במאגר המידע האמור (ככל וקיים) ו/או לבקש לתקנו ו/או להסירו. היה ובעל מאגר המידע סירב לבקשה זו יהיה על המשתמש לפעול על פי התקנות הרלוונטיות לעניין זה.
  • המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות הנזכרת לעיל. במידה וישתנו פרטים מהותיים במדיניות פרטיות זו הנוגעים ו/או הקשורים לשימוש במידע אישי אודות המשתמשים – יעודכנו המשתמשים הרשומים באתר בנושא הפרטים.
  • לצורך שאלות או קבלת מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור קשר במיילOFFICE@CAPTAININVEST.CO.IL לשירות הלקוחות.
  • דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותה ואכיפתה של מדיניות פרטיות זו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.